TATO STRÁNKA JIŽ NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ. NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU INTERNETOVOU STRÁNKU NA WWW.ZSMORKOVICE.CZ.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

TATO STRÁNKA NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ
DOČASNĚ JE ZDE JEŠTĚ DOSTUPNÁ PŮVODNÍ VERZE STRÁNKY.
NOVÁ VERZE STRÁNKY JE NA STÁLE STEJNÉ ADRESE
WWW.ZSMORKOVICE.CZ.

Naše škola ve školním roce 2020-2021

Naše škola ve školním roce 2020-2021

Základní škola v Morkovicích má dlouholetou historii, funguje již více než 90 let. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Součástí školy jsou školní jídelna, tři školní družiny, školní klub, studovna, keramická dílna, dílny pro výuku pracovních činností a přírodní školní zahrada. Škola disponuje také tělocvičnou a může využívat  sportovní halu, hřiště a koupaliště. Každoročně organizujeme kulturně-vzdělávací exkurze, lyžařský výcvikový kurz i kurzy plavání. Zajišťujeme sportovní akce na okrskové a okresní úrovni. Žáci se zapojují do mnoha soutěží a olympiád, preventivních programů a aktivit regionálního či místního charakteru podporující sounáležitost s městem Morkovice-Slížany, okolními obcemi a regionem. Aktuálně má škola 408 žáků. Výuku a provoz školy zajišťuje 29 učitelů, 4 vychovatelky, 8 asistentek pedagoga a 10 správních zaměstnanců. V rámci školy působí školní poradenské pracoviště skládající se ze 2 preventistek, 2 výchovných poradkyň, koordinátorky pro nadané, školního psychologa a školního asistenta. Nabízíme velké množství volnočasových aktivit v rámci školních kroužků. Škola v rámci letních prázdnin zajišťuje příměstské tábory pro děti z Morkovic a okolí.

Díky dotačním titulům jsme schopni ve škole provádět i sociální práci a pomáhat tak rodinám ohroženým sociálním vyloučením, či vyloučené. Intenzivně se zapojujeme do podpory nadání našich žáků. Žáci si mají od 6. třídy možnost vybírat výběrové předměty a tak se profilovat pro svůj budoucí profesní a studijní život v budoucnu nebo si v některých výběrových předmětech naopak upevňují základy matematiky či češtiny. V rámci podpory nadání jsme jako jedna z mála základních škol v kraji součástí krajské sítě podpory nadání.

Podporujeme činnostní učení, výukové projekty (např. Den české státnosti, Dějiny 20. století, Den stromů apod.), nové a moderní formy vyučování. V rámci výuky klademe důraz na osobnostně-sociální rozvoj žáků školy.  Snažíme se žáky aktivně zapojit do života školy. Dokladem toho je žákovský parlament, který u nás působí již 4. rokem. 

Při škole působí spolek rodičů Rodičovská akademie. Během roku pořádáme společně spoustu již tradičních akci jako například adventní jarmark, ples, odpoledne plné pohádek Z pohádky do pohádky a zkoušíme i akce nové, např. bleší trh. Z výdělku na těchto akcích spolek podporuje vzdělávací činnost žáků školy. 

ZŠ Morkovice | 2020-2021