Dnes je sobota 15. srpna 2020. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 17 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Vize ZŠ Morkovice

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • Maximálně a plně rozvíjet potenciály žáků s ohledem na jejich věk, nadání či omezení.
 • Využívat moderní výukové metody, podporovat mezipředmětové vztahy a implementovat principy OSV do běžné výuky.
 • Klást důraz na projektové vyučování, peer aktivity a přesah školní výuky do reálného života obce, státu a světa.
 • Ve výuce se zaměřit na funkční, čtenářskou a finanční gramotnost.
 • Cíleně působit na etické, morální, ekologické a pozitivní sociální chování žáků.
 • Podpořit samostatnost žáků a učit je reflexi.
 • Zajistit možnost aktivního trávení volného času v bezpečném prostředí.
 • Akcentovat jazykové vzdělávání jako nezbytnou součást života v globálním světě.
PERSONÁLNÍ CÍLE
 • Umožnit další vzdělávání pedagogů, zvýšit jejich zainteresovat na výuce a uvědomění si osobní odpovědnosti za kvalitu výuky žáků.
 • Zkvalitnit vztahy mezi pedagogy, oceňovat jejich aktivní spolupráci a vzájemnou podporu.
 • Zachovávat vysokou profesní morálku.
SOCIÁLNÍ CÍLE
 • Akcentovat otevřenost školy vůči komunitě, místním institucím a organizacím.
 • Učinit ze školy centrum kulturního i společenského dění.
 • Podpořit vznik „ducha“ školy a probudit v žácích i zaměstnancích pocit sounáležitosti.
 • Propojovat dění ve škole s děním v obci a regionu.
MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ CÍLE
 • Efektivně využívat a získávat prostředky k renovaci, revitalizaci, modernizaci a výstavbě materiálně-technické základny.
CÍLOVÝ PROFIL ABSOLVENTA ZŠ MORKOVICE
 • Žák si osvojil potřebné strategie k učení a je motivován k celoživotnímu učení.
 • Je schopen aplikovat v praxi znalosti a kompetence tak, jak jsou popsány v RVP-ZV.
 • Je čtenářsky, funkčně a finančně gramotný, jedná samostatně a odpovědně.
 • Zvládá anglický jazyk minimálně na úrovni A2 a druhý cizí jazyk minimálně na úrovni A1.
 • Umí spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Projevuje se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, zná svá práva a povinnosti.
 • Chová se ekologicky, prospolečensky a mravně.
 • Je schopen sebereflexe.
ZŠ Morkovice | 2019-2020