V roce 2014 jsme oslavili 90. výročí založení Základní školy Morkovice.
90 let
2014
Současnost
Budova základní školy se nachází v klidném pěkném prostředí Morkovic v areálu spolu se sportovním stadionem, sportovní halou a koupalištěm. Ve škole je zřízena počítačová učebna a dvě multimediální učebny. Škola je vybavena přiměřeným množstvím audiovizuální techniky. Ve škole lze využívat 6 interaktivních tabulí. Součástí školy je keramická dílna, 2 školní družiny, školní klub, dílny pro výuku pracovních činností, školní pozemek a hřiště školní družiny, školní kuchyně s jídelnou, cvičná školní kuchyňka.
2011
Zateplení budov a výměna oken
Hned čtyři pavilony naší školní budovy prošly během letních prázdnin v roce 2011 rekonstrukcí. Projekt "Obnova ZŠ Morkovice - Zlepšení tepelně technických vlastností pavilonů Nová budova, Hospodářská budova, Tělocvična a Budova šaten" byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropu.
2006
Zateplení staré budovy
V roce 2006 bylo provedeno zateplení obvodových zdí staré budovy.
2003
Výměna oken na staré budově
V průběhu hlavních prázdnin v létě roku 2003 prováděla stavební firma Manďák, a.s. Kroměříž výměnu všech původních oken staré budovy.
1985
Otevření nové budovy
V červenci 1982 byla zahájena stavba šaten a nového pavilonu s deseti třídami. Vyučování v novém pavilonu bylo zahájeno 1. 9. 1985.
1967
Pavilon školní jídelny a družiny
Ve školním roce 1965-1966 občané Morkovic a žáci školy začali stavět novou školní budovu. V roce 1967 byl slavnostně otevřen pavilon školní jídelny a školní družiny. Jídelna se začala používat až od 1. 3. 1968. Ještě v roce 1967 byla zřízena jedna třída zvláštní školy, od roku 1968 zvláštní škola pokračovala v samostatné budově bývalého kláštera.
1957
Přistavěna tělocvična
V roce 1957 byla svépomocí rodičů, žáků i učitelů přistavěna tělocvična a další tři třídy. Začalo se se stavbou dílen.
1930
Přístavba školy
Hned v únoru roku 1930 započato s přípravnými pracemi pro přístavbu nové školy. Úsilí korunováno zdarem: koncem října dohotoveno přistavěné křídlo, zbudované nákladem skoro 700.000 Kč, včetně vnitřního zařízení. Přístavbu zplánoval brněnský stavitel Václav Stolejda.
1924
Slavnostní otevření budovy 416
Dne 18. prosince 1924 byla otevřena na školní slavnosti nová budova školní číslo 416, která svou výstavností vyniká daleko široko. Plány vypracoval architekt Jar. Syřiště, profesor průmyslové školy v Brně. Stavitelem zvolen Václav Stolejda, stavitel z Brna. Náklad obnášel celkem 1,056.000 Kč mimo vedlejší výdaje podružné. Stavba trvala celý rok. První kop do země učiněn na staveništi 17. prosince 1923. Stavba byla pak pro potíže činěné ze strany místního velkostatku na 1 měsíc přerušena a po vánocích se pracovalo dále, pokud nepříznivé zimní počasí dovolovalo. Kolaudace odbývána 26. listopadu 1924.
ZŠ Morkovice | 2014